Vedtekter

EQUINOR SENIORKLUBB BERGEN

1.

Alle pensjonister i Equinor kan ha livslangt medlemskap i klubben.Medlemmenes ektefeller/ samboer har adgang til klubbens arrangementer og betaler kontingent til likt med medlemmene,  men har ikke stemmerett på årsmøtet.

Ektefeller/ samboere etter avdøde medlemmer kan bli medlem på samme vilkår som det avdøde medlem.

Medlemskap skjer på grunnlag av innbetalt kontingent. Styret vedtar kontingentens størrelse.

2.

Klubbens formål er å være sosialt forum for selskapets pensjonister.

Klubben vil være et bindeledd mellom bedriften og pensjonistene.

3.

Foreningens styre velges av medlemmene etter innstilling fra valgkomiteen. Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer, 2 styremedlemmer, samt  1-ett- varamedlem.

4.

Valg av styre foregår på klubbens årsmøte.Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges ved særskilte valg. 

Leder, nestleder, sekretær og kasserer og 2 styremedlemmer velges for 2 år om gangen dog slik at leder, sekretær og 1 styremedlem står på valg det ene året og nestleder, kasserer og 1 styremedlem det andre. Videre velges varamedlem for 1 år om gangen

Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav ett ut-tredende medlem av styret, som blir valgkomiteens leder. Revisor velges på årsmøtet for 2 år

5.

Styrets oppgave er gjennom møtevirksomhet å ivareta medlemmenes interesser.

Styremøter holdes så ofte lederen eller 2 av styrets medlemmer finner det nødvendig.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er tilstede.

Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme resultatet.

6.

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 2 ukers varsel.

Til årsmøtet fremlegger styret årsrapport og revidert regnskap.

Revisor er valgt av årsmøtet og inngår ikke i styret.

Saker som skal behandles i årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet holdes.

7.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret hvis dette finner det påkrevet, eller når 1/4 av medlemmene forlanger det.

Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de saker som er oppført på dagsorden.

8.

Endringer i disse vedtekter kan kun skje på ordinært årsmøte.

Forslag til endring i vedtekter må være mottatt av styret senest 3 uker før årsmøtet holdes.

Endringer i vedtektene krever for vedtak minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

9.

I tilfelle av oppløsning av seniorklubben tilbakeføres eventuelle rest av tilskudd fra arbeidsgiver til denne.

Resterende aktiva overføres til annet ideelt formål som bestemmes av avviklingsstyret.

 

Rev. 1.7.2019/TL